Stanovy

Asociace výrobců sportovních letadel České Republiky (dále jen „asociace“) se zakládá dne 1. listopadu 2001 jako sdružení občanů podle zákona č. 83/1990 Sb. v platném znění.

Článek I

 1. Název sdružení je: Asociace výrobců sportovních letadel České Republiky.
 2. Asociace používá, kde je to vhodné, také zkratku názvu, „AVSL“.
 3. Sídlo sdružení je: Čáslavská 234, Kutná Hora, 28401

Článek II

 1. Cílem činnosti sdružení je:
 1. Podpora a ochrana zájmů členů asociace a sportovního a rekreačního letectví jako celku.
 2.  Propagace sportovního a rekreačního letectví na veřejnosti, zejména jeho bezpečnosti, ekonomičnosti a společenské prospěšnosti.
 3. Podpora rozvoje systému infrastruktury potřebné pro výrobu sportovních letadel a jejich dílů 
 4. Spolupráce se státními orgány na tvorbě legislativních norem zohledňujících potřeby a zájmy sportovního a rekreačního letectví.
 5. Poskytování pomoci členům a informace ve všech věcech týkajících se výroby letadel pro sportovní  a  rekreačního letectví.
 6. Mezinárodní výměna zkušeností a informací a spolupráce s národními organizacemi sportovního a rekreačního letectví v jiných zemích.

Článek III

 1. Členem sdružení se může stát každá fyzická osoba, která je majitelem nebo spolumajitelem firmy nebo zastává funkci v managementu právnické osoby která navrhuje, konstruuje a vyrábí letadla pro sportovní  a  rekreačního létání a jejich díly nebo sportovní létající zařízení.
 2. Žadatel o členství musí předložit výkonnému výboru asociace písemnou přihlášku a stanovený členský příspěvek.
 3. Výkonný výbor má právo přihlášku nepřijmout a vrátit žadateli členský příspěvek, pokud by jeho členství v asociaci mohlo být v rozporu s cíli této asociace. Ze stejných důvodů může výkonný výbor také vyloučit člena asociace.
 4. Členství v asociaci zaniká také v případě nezaplacení členského příspěvku.

Článek IV

 1. Nejvyšším orgánem sdružení je shromáždění členů. Shromáždění se schází alespoň jednou za 2 roky. Shromáždění svolává předseda výkonného výboru. Předseda výkonného výboru může svolat shromáždění kdykoli na základě rozhodnutí výkonného výboru, nebo pokud o to písemně požádá alespoň polovina členů.
 2. Každému členovi asociace náleží jeden hlas. Shromáždění je usnášeníschopné, pokud je přítomna alespoň polovina hlasů. Za přítomné hlasy se považují i hlasy těch členů, kteří písemně delegují svůj hlas delegátovi a tento delegát je přítomný. Usnesení shromáždění je přijato, pokud za něj hlasuje více než polovina přítomných hlasů. Výjimkou je pouze hlasování o změně nebo doplnění stanov. V případě že není shromáždění usnášeníschopné, odročí předseda výkonného výboru jednání na jiný termín.
 3. Oznámení o shromáždění členů musí být odesláno všem členům nejpozději 10 dnů před datem zahájení shromáždění. Oznámení se odesílá na poslední korespondenční adresu, kterou člen asociaci oznámil. Oznámení musí obsahovat datum, čas a místo shromáždění, stejně tak i obecný program jednání. Oznámení může být obsaženo také v textu jakékoli publikace rozesílané všem členům asociace buď v tištěné nebo v elektronické formě.
 4. Výkonný výbor může realizovat hlasování členů asociace o rozhodujících záležitostech také písemnou formou mimo shromáždění členů. Takovéto hlasování má pak stejnou váhu jako usnesení shromáždění členů.

Článek V

 1. V období mezi shromážděními členů řídí činnost asociace Výkonný výbor. Výkonný výbor je volen shromážděním členů. Členem výkonného výboru může být zvolen pouze člen asociace, který byl doporučen návrhovou komisí. Výkonný výbor volí ze svého středu předsedu.
 2. V případě rezignace člena výkonného výboru jmenuje nového člena předseda výkonného výboru. Jmenovaný člen výkonného výboru může vykonávat funkci pouze do nejbližšího shromáždění členů asociace.
 3. Výkonný výbor asociace musí mít alespoň tři členy. Výkonný výbor je oprávněn jednat ve všech věcech jménem asociace. Předseda výkonného výboru je oprávněn jednat ve všech věcech jménem výkonného výboru.
 4. Zasedání výkonného výboru svolává předseda dle potřeby. Výkonný výbor se usnáší prostou většinou přítomných členů.

Článek VI

 1. Výkonný výbor může jmenovat dle potřeby funkcionáře asociace. Funkcionáři nemusí být členy asociace a mohou být za svoji činnost placeni. Člen výkonného výboru může být zároveň i funkcionářem asociace.
 2. Výkonný výbor určí povinnosti jednotlivých funkcionářů. Základní povinnosti některých funkcionářů jsou tyto:
 1. Předseda – řídí každodenní činnost asociace, vede jednání se státními orgány a partnerskými organizacemi, činí jménem asociace prohlášení.
 2. Tajemník – vede evidenci členů asociace, archivuje záznamy o jednání výkonného výboru a shromáždění členů.
 3. Hospodář – vede hospodaření asociace a je odpovědný za to, že bude s finančními prostředky asociace nakládáno pouze v souladu s rozhodnutím výkonného výboru.
 1. Výkonný výbor může pro naplnění určitých cílů jmenovat komise. Jmenovací listinou pak určí poslání a pravomoce komise. Činnost komise je ukončena usnesením výkonného výboru asociace.

Článek VII

 1. Členské příspěvky jsou splatné ročně a jejich výši určí výkonný výbor. Výkonný výbor může kdykoli změnit výši členských příspěvků, nikoli však se zpětnou platností.
 2. Výkonný výbor může za předem stanovených podmínek schválit individuální nebo plošné snížení nebo odpuštění placení členských příspěvků.

Článek VIII

 1. Tyto stanovy mohou být změněny nebo doplněny pouze shromážděním členů. Návrh na změnu stanov musí být rozeslán všem členům spolu s oznámením o shromáždění.
 2. Změna nebo doplnění stanov se považuje za přijaté, pokud za jeho přijetí hlasují alespoň dvě třetiny přítomných hlasů.

Článek IX

 1. Asociace hospodaří s peněžními prostředky získanými z členských příspěvků, darů, dotací, výnosů z reklamních aktivit a podobně. Těchto prostředků užívá k zajištění své činnosti a naplnění cílů, pro které byla ustavena.
 2. Asociace musí hospodařit jako nezisková organizace. Způsob rozdělení finančních prostředků a pravidla nakládání s nabytým majetkem stanoví výkonný výbor. Výkonný výbor je povinen podat shromáždění členů zprávu o hospodaření.
 3. Asociace může pro naplnění některých svých cílů zřizovat právnické osoby, nebo delegovat některé své aktivity mající komerční povahu na jinou právnickou osobu. O zřizování právnických osob, podílové účasti v právnických osobách nebo delegaci činnosti jiným právnickým osobám rozhoduje výkonný výbor asociace.

Článek X

Do období konání prvního shromáždění členů asociace řídí činnost asociace přípravný výbor, který má stejnou pravomoc jako výkonný výbor.